Η ύλη του Shito-Ryu

ΓΙΑ 9ο ΚΙΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΖΩΝΗ

1 ΝΤΑΤΣΙ-ΣΤΑΣΕΙΣ
Χέϊκο , Μουσούµπι , Μουσούµπι-χέϊκο , Σίζεν , Σίζεν-Χέϊκο ,
Νεϊχάντσι και Σίκο ντάτσι
2 ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΧΕΡΙΩΝ
Τσούκι από Χέϊκο ντάτσι – Σέϊκεν Τσούκι – Μάεκεν τσούκι
3 ΟΥΚΕ ΓΟΥΑΖΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΟΚΡΟΥΣΕΩΝ
Γκένταν µπαράϊ-Χαράϊ ούκε-Γιόκο ούκε – Γιόκο ούτσι ούκε –
Άνκε ούκε (από Χέϊκο σε Ζενκούτσου ντάτσι )
4 ΚΕΡΙ ΓΟΥΑΖΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΩΤΣΙΩΝ
Χίζα γκέρι – Κίν γκέρι – Μάε γκέρι τσούνταν
5 ΚΙΧΟΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Βηµατισµοί µε Οι ζούκι και Γιάκου ζούκι (στο τέλος Μάε γκέρι )
6 ΟΥΚΕΜΙ – ΠΤΩΣΕΙΣ
Ουσίρο ουκέµι , Γιόκο ουκέµι

ΓΙΑ 8ο ΚΙΟΥ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΖΩΝΗ

1 ΣΙΧΟΖΟΥΚΙ
Γκένταν Μπαράϊ – Γιόκο ούκε – Τζόνταν ούκε
2 ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
Ούρα ζούκι – Ουράκεν ούτσι – Τσούκι άγκε – Άγκο ούτσι
3 ΚΕΡΙ ΓΟΥΑΖΑ
Μάε γκέρι τζόνταν – Κακέτσου γκέρι –Ουσίρο φουµικόµι –
Μαουάσι γκέρι ( Από Χέϊκο ντάτσι )
4 ΚΙΧΟΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Οι αποκρούσεις γκένταν – χαράϊ – γιόκο µε αντίπαλο στα τρία
βήµατα .
Σίκο ντάτσι – σούτο µπαράϊ .
Γιόρι άσι – γιάκου ζούκι µε αντίπαλο
5 ΡΕΝΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ-ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
1) Οι ζούκι , γιάκου τάτεκεν 2) Γιάκου ζούκι , γιάκου τάτεκεν
6 ΟΥΚΕΜΙ-ΠΤΩΣΕΙΣ
Ουσίρο – Γιόκο – Μάε ουκέµι .

ΓΙΑ 7ο ΚΙΟΥ-ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ:

ΣΙΧΟΖΟΥΚΙ (4ο-5ο )
Γκένταν µπαράϊ, τζόνταν ούκε – Σούτο ούκε
ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
Τέϊσο ούτσι – Σούτο ούτσι – Σούτο ούκε
ΚΕΡΙ ΓΟΥΑΖΑ
Γιόκο γκέρι τσούνταν – Σόκουτο γκέρι (από χέϊκο ντάτσι)
ΚΙΧΟΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Μαουάσι γκέρι (γκένταν -τσούνταν-τζόνταν)-Νεκοάσι ντάτσι, σούτο
ούκε
ΡΕΝ ΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
3ο)Γιάκου ζούκι, 4ο)Μάεκεν τσούκι

ΙΠΠΟΝ ΚΟΥΜΙΤΕ

1.Οϊ ζούκι, µάε τάϊσαµπάκι, γιάκου γιόκο ούκε, σέϊκεν τσούκι
2.Οϊ ζούκι, γιόκο τάϊσαµπάκι, γιάκου ζούκι
ΚΙΧΟΝ ΡΕΝ ΓΟΥΑΖΑ
1.Μάε γκέρι, γιάκου ζούκι
2.Μαουάσι γκέρι, γιάκου ζούκι
3.Μάε γκέρι, µαουάσι γκέρι, γιάκου ζούκι
4.Σίκο ντάτσι, σούτο µπαράϊ, κάγκε τσούκι
ΚΑΤΑ
Πίναν Νίνταν

ΓΙΑ 6ο ΚΙΟΥ-ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ:

ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
Χάϊτο ούτσι – Χάϊσου ούτσι – Έµπι νο κάτα
ΚΕΡΙ ΓΟΥΑΖΑ
Ουσίρο γκέρι – Μικαζούκι γκέρι – Νίνταν γκέρι
ΚΙΧΟΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Βήµατα µε όλες τις αποκρούσεις – Γιάκου γκένταν µπαράϊ, γιάκου ζούκι
ΡΕΝ ΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
5ο )Μάε γκέρι, τάτε κεν ζούκι 6ο )Μάε γκέρι, γιάκου τάτε κεν ζούκι
ΚΙΧΟΝ ΡΕΝ ΓΟΥΑΖΑ
1) Μάε γκέρι, γκένταν µπαράϊ, γιάκου ζούκι
2) Μάε γκέρι, µαουάσι γκέρι, γκένταν µπαράϊ, γιάκου ζούκι
3) Γιάκου γκένταν µπαράϊ, γιάκου ζούκι
ΙΠΠΟΝ ΚΟΥΜΙΤΕ: Όλες τις αποκρούσεις από Ζενκούτσου ντάτσι
ΓΙΑΚΟΣΟΥΚΟΚΟΥ ΚΟΥΜΙΤΕ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ : Τζίγιου κούµιτε
ΟΥΚΕΜΙ : Όλες
ΚΑΤΑ: Πίναν Σόνταν

ΓΙΑ 5ο ΚΙΟΥ-ΜΠΛΕ ΖΩΝΗ:

ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
Μαουάσι τσούκι – Κάκε τσούκι – Τε τσούι ούτσι
ΚΙΧΟΝ-ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Ούρα Μαουάσι – Άσι µπαράϊ , γιάκου ζούκι
Οϊ ζούκι γιόρι άσι – κοκούτσο ντάτσι , γκένταν µπαράϊ
ΚΙΧΟΝ ΡΕΝ ΓΟΥΑΖΑ
1) Άσι µπαράϊ , µαουάσι γκέρι , γιάκου ζούκι
2) Γιάκου ζούκι , άσι µπαράϊ , γιάκου ζούκι
3) Μικαζούκι γκέρι , ουσίρο γκέρι , κιζάµι ζούκι .
ΡΕΝ ΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
7) Γιάκου ζούκι , οικόµι , µάε γκέρι , γιάκου ζούκι
8) Σούτο ούτσι , γιάκου ζούκι
9) Μάε σούτο µπαράϊ , γιάκου ζούκι
ΙΠΠΟΝ ΚΟΥΜΙΤΕ
2 – 3 τεχνικές µε ανατροπή
ΟΥΚΕΜΙ-ΠΤΩΣΕΙΣ
Όλες
ΚΑΤΑ
Πίναν Σάνταν

ΓΙΑ 4ο ΚΙΟΥ-ΜΩΒ ΖΩΝΗ:

ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
Όλα τα ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ
ΚΙΧΟΝ ΡΕΝ ΓΟΥΑΖΑ
1.Κιζάµι ζούκι, ούρα µαουάσι, ουσίρο γκέρι, γιάκου ζούκι
2.Κιζάµι ζούκι, χάϊτο ούτσι, ούρα µαουάσι
3.Τόµπι κόµι ζούκι
4.Χαράι ούκε, γιάκου ζούκι, ούρα µαουάσι
5.Κιζάµι ζούκι, Μάε άσι µπαράϊ, γιάκου ζούκι
ΡΕΝ ΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
10ο) Τέϊσο ούτσι, γιάκου ζούκι
11ο) Άσι µπαράϊ, µάεκεν τσούκι
12ο) Σόκουτο γκέρι, γιάκου ζούκι
ΓΙΑΚΟΥΣΟΚΟΥ ΚΟΥΜΙΤΕ-ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Τζίγιου κούµιτε
ΙΠΠΟΝ ΚΟΥΜΙΤΕ: 2-3 τεχνικές µε ανατροπή
ΟΥΚΕΜΙ-ΠΤΩΣΕΙΣ: Όλες
ΚΑΤΑ: Πίναν Γιόνταν

ΓΙΑ 3ο – 2ο –1ο ΚΙΟΥ-ΚΑΦΕ ΖΩΝΗ:

ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ : Όλα
ΡΕΝ ΡΑΚΟΥ ΓΟΥΑΖΑ – ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Από το 1ο μέχρι και το 16ο
ΚΙΧΟΝ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
Σούρι κόμι κάγκε γκέρι, Μάε μαουάσι γκέρι-γιάκου ζούκι,
Τόμπι μαουάσι γκέρι, Σίκο ντάτσι-κάγκε τσούκι, Μορότε ζούκι
ΚΙΧΟΝ ΡΕΝ ΓΟΥΑΖΑ
1) Χαράϊ ούκε, γιάκου ζούκι, ούρα μαουάσι
2) Κιζάμι ζούκι, μάε άσι μπαράϊ, γιάκου ζούκι
3) Άσι μπαράϊ, κιζάμι ζούκι, γιάκου ζούκι
4) Ούρα μαουάσι, μαουάσι γκέρι, ναγκάσι ζούκι
5) Μάε γκέρι, μάε άσι μπαράϊ, γιάκου ζούκι
6) Μάε γκέρι, μαουάσι γκέρι, γιάκου ζούκι, ναγκάσι
7) Μάε άσι μπαράϊ, άσι μπαράϊ, γιάκου ζούκι
8) Ούρα ζούκι, μαε κεν τσούκι, ουράκεν ούτσι, άσι μπαράϊ, γιάκου
ζούκι.
ΙΠΠΟΝ ΚΟΥΜΙΤΕ: 10 τεχνικές με ανατροπή
ΓΙΑΚΟΥΣΟΚΟΥ ΚΟΥΜΙΤΕ-ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΕΣ: Τζίγιου κούμιτε
ΚΑΤΑ: Πίναν γκόνταν – Μπασσάϊ ντάϊ –Ανάνκο – Σεϊέντσιν- Σαντσίν

ΜΑΥΡΗ ΖΩΝΗ – SHODAN – HO

▪ ΤΕ ΓΟΥΑΖΑ από Χέικο ντάτσι

Τσούκι  5 φορές

Σέικεν τσούκι  5 φορές

Χίτζι-άτε  2 φορές σαν κάτα

Μάεκεν τσούκι5 φορές

▪ ΚΙΧΟΝ από Χιντάρι καμάε τε

Οιζούκι  3 μάε 3 ουσίρο

Γιάκουζουκι 3 μάε 3 ουσίρο

Νεκοάσι ντάτσι-Σούτο ούκε  3 μάε 3 ουσίρο

Σίκο ντάτσι-Σούτο μπαράι 3 μάε διαγώνια 3 ουσίρο

▪ ΡΕΝΡΑΚΟΥ  ΓΟΥΑΖΑ από Χιντάρι καμάε τε

1-11     1 φορά κάθε  τεχνική

▪ ΚΑΤΑ

ΌΛΑ ΤΑ ΠΙΝΑΝ

BASSAI DAI

SEIENCHIN

ANNANKO

▪ ΚΟΥΜΙΤΕ

 Τζίγιου κούμιτε  Ελεύθερος αγώνας  Χωρίς Διακοπές

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s